Otwarcie Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW

Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW (CMT-SGGW) to pierwszy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych tego typu ośrodków na świecie, wyposażony w unikatową, niezwykle zaawansowaną technologicznie infrastrukturę badawczą.

Jego misją jest optymalne wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego i dydaktycznego medycyny, medycyny  weterynaryjnej i biotechnologii na potrzeby rozwoju medycyny weterynaryjnej i medycyny. 

CMT-SGGW będzie urzeczywistniało swoją misję poprzez realizację projektów medycznych i wdrażanie wyników badań do terapii różnego rodzaju chorób i schorzeń, jakie występują u ludzi. Założenia badawcze oraz skuteczność leczenia pacjenta będą weryfikowane na etapie doświadczeń na modelach zwierzęcych, czego często brakuje w powstających na świecie ośrodkach medycyny translacyjnej. CMT-SGGW jest jedną z pierwszych takich jednostek w tym obszarze nie tylko w Europie, ale i na świecie.

Podczas uroczystego otwarcia Centrum Medycyny Translacyjnej rektor SGGW prof. dr hab. Michał Zasada podkreślił wkład wielu osób – Przyjaciół SGGW w powstanie Centrum, dziękując wszystkim nie tylko za życzliwość dla przedsięwzięcia, ale również dla Uczelni. Nawiązując do słów Ministra Przemysława. Czarnka powiedział, że: SGGW można postrzegać symbolicznie jako wspólnotę osób zaangażowanych w budowanie badań, transferu technologii i współpracę, które mają służyć życiu, co dobrze odzwierciedla jej anglojęzyczna nazwa Warsaw University of Life Sciences.

Uczestnicy uroczystości podkreślili niezwykle nowatorski charakter przedsięwzięcia, które umożliwia wdrażanie pionierskich rozwiązań w dziedzinie zdrowia publicznego i ma ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju nauki, a również systemu medycznego w Polsce. Połączenie wiedzy i różnych pomysłów badawczych „od zwierzęcia do człowieka”  jest ważnym czynnikiem postępu w medycynie.

Powstanie Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW jest ukoronowaniem ponad 10-letnich starań, pracy koncepcyjnej, naukowo-badawczej i organizacyjnej realizowanej w ramach projektów WCB – Weterynaryjne Centrum Badawcze, CBB – Centrum Badań Biomedycznych i CMR -Centrum Medycyny Regeneracyjnej, finansowanych ze środków Unii Europejskiej, rezerwy celowej budżetu państwa oraz środków własnych SGGW. Ponad 100 milionów złotych dofinansowania przekazał na realizację tego przedsięwzięcia Mazowiecki Urząd Wojewódzki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Te trzy kolejne centra były etapami systematycznie prowadzącymi do utworzenia Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW. 

Pierwszy projekt CMT-SGGW poprowadzi wraz z zespołami SGGW prof. n. med. Zbigniew Gałązka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Będzie on dotyczył „Zastosowania leukocytarnej fibryny bogatopłytkowej jako stymulatora procesu angiogenezy u chorych poddawanych rewaskularyzacji z powodu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych”.

Uczestnicy projektu jednomyślnie podkreślali, że są pod silnym wrażeniem idei Centrum Medycyny Translacyjnej i jego wyposażenia. CMT-SGGW posiada znakomicie wyposażone pracownie do badań obrazowych i czynnościowych, zaawansowanej analityki medycznej, hodowli komórkowych i tkankowych oraz zwierzętarnie dla zwierząt laboratoryjnych, gospodarskich i towarzyszących spełniające warunki do uzyskania certyfikacji GLP.

Film prezentuje możliwości badawcze Centrum Medycyny Translacyjnej.