O projekcie

1. Opis projektu

Istotą projektu Centrum Medycyny Regeneracyjnej (CMR) jest zintegrowanie istniejących laboratoriów WCB i CBB z nowym projektem CMR celem stworzenia nowych i uzupełnienia funkcjonujących laboratoriów oraz pracowni, a także realizacja w nich ultranowoczesnych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych badań z pogranicza nanotechnologii, inżynierii tkankowej oraz transplantologii. Cel projektu CMR dotyczy zwiększenia posiadanego potencjału badawczego Regionu Mazowsze, który pozwoli nam konkurować w zakresie realizacji badań na modelu zwierzęcym nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Zintegrowanie na terenie jednego obiektu WCB i CBB oraz utworzenie nowej sali operacyjnej (m.in. w polu magnetycznym), laboratoriów i pracowni na najwyższym światowym poziomie, pozwoli na prowadzenie innowacyjnych badań w dziedzinie nauk biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pionierskiej i niezwykle prężnie rozwijającej się dziedziny medycyny regeneracyjnej. Połączenie doświadczeń zdobytych w medycynie oraz weterynarii pozwala na tworzenie unikatowych zwierzęcych modeli doświadczalnych z możliwością aplikacji wyników w medycynie ludzkiej, prowadzenie nowatorskich eksperymentów nano i biotechnologicznych. Szczególną i unikatowa cechą CMR jest możliwość wykonywania badań na modelu zwierzęcym, co stwarza ogromne możliwości rozwojowe i aplikacyjne w warunkach obowiązujących przepisów wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych. W CMR realizowane będą nowoczesne projekty na pograniczu medycyny i weterynarii, w zakresie fizjologii i patofizjologii chorób (na modelu zwierzęcym, rozumianych, jako model dla człowieka), badania chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego (w tym chorób cywilizacyjnych) oraz nowatorskie badania w zakresie wysoce wyspecjalizowanej medycyny regeneracyjnej.

2. Cele projektu:

Celem głównym Projektu CMR jest poprawa konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie wysokiego potencjału badawczo-rozwojowego Mazowsza, skoordynowanie programów badań naukowych i tematyki prac badawczych z potrzebami przedsiębiorstw oraz poprzez włączenie instytucji sektora badawczo-rozwojowego w podejmowanie działań istotnych dla Regionu i wzrostu jego konkurencyjności. Cel ten będzie realizowany poprzez rozwój innowacyjnych badań w obszarze nauk klinicznych, fizjologicznych oraz zaawansowanej medycyny regeneracyjnej w oparciu o nowoczesne techniki badawcze, odpowiadające najwyższym światowym standardom. Pozwoli to na rozwój badań naukowych (na poziomie krajowym lub europejskim) oraz konsolidację potencjału badawczego w dziedzinie nauk biomedycznych. Połączenie doświadczeń zdobytych w medycynie oraz weterynarii pozwoli na tworzenie unikatowych zwierzęcych modeli doświadczalnych z możliwością aplikacji wyników w medycynie ludzkiej jak również prowadzenie nowatorskich eksperymentów nano i biotechnologicznych jak również badań w pionierskiej dziedzinie medycyny regeneracyjnej. Realizacja Projektu CMR umożliwi wzrost konkurencyjności polskiego sektora badań naukowych oraz wzrost atrakcyjności prowadzenia badań naukowych w Polsce poprzez: – podniesienie konkurencyjności Uczelni, Regionu, w zakresie prowadzenia badań, – stworzenie z zespołu laboratoriów ośrodka badawczego o wysokim potencjale w skali krajowej i międzynarodowej, – lepsze powiązanie oferty badawczej z oczekiwaniami sektora przedsiębiorstw i gospodarki opartej na wiedzy, -wzrost znaczenia polskich jednostek badawczo-rozwojowych. Badania prowadzone i planowane w utworzonych Centrach przyczynią się do przyspieszenie tempa rozwoju nauk weterynaryjnych, medycznych i biotechnologicznych w Polsce na poziomie konkurencyjnym do znanych, światowych ośrodków badawczych.

Dzięki realizacji Projektu Centrum Medycyny Regeneracyjnej możliwe będzie prowadzenie zaawansowanych prac badawczych w ramach utworzonej sieci naukowej, obejmujących:

 • a. Prowadzenie badań podstawowych i wdrożeniowych w zakresie biozgodności i integracji materiałów wykorzystywanych w transplantologii.
 • b. Powadzenie badań podstawowych i wdrożeniowych nad powłokami nanotechnologicznymi do zastosowań medycznych.
 • c. Poszukiwanie nowych markerów diagnostycznych i prognostycznych procesów patologicznych i naprawczych.
 • d. Prowadzenie zaawansowanych badań nad trwałością i losami bio-zgodnych materiałów medycznych.
 • e. Prowadzenie badań podstawowych i wdrożeniowych w zakresie wykorzystania komórek macierzystych w terapii weterynaryjnej i medycznej.
Cele szczegółowe Projektu CMR:
 • integracja i modernizacja laboratoriów SGGW w Warszawie,
 • powstanie nowych laboratoriów SGGW w Warszawie,
 • powstanie nowych wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy,
 • zakupienie nowoczesnej i unikatowej w skali kraju i świata aparatury naukowo-badawczej.
Cele szczegółowe na poziomie rezultatu:
 • wzrost liczby pracowników nauki i studentów korzystających z najnowocześniejszych technik i technologii badawczych,
 • uzyskanie nowych akredytacji,
 • wzrost liczby projektów badawczych krajowych i międzynarodowych realizowanych przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury badawczo-rozwojowej,
 • wzrost liczby bezpośrednio utworzonych miejsc pracy i nowych etatów badawczych,
 • wzrost liczby osób nabywających umiejętności korzystania z innowacyjnej aparatury naukowo-badawczej,
 • wzrost liczby osób korzystających ze szkoleń w zakresie obsługi aparatury (np. klinicystów, biologów, biotechnologów, laborantów, inżynierów).
Cele jakościowe:
 • podniesienie konkurencyjności regionu Mazowsze i SGGW w Warszawie w zakresie prowadzenia badań naukowych,
 • stworzenie z zespołu laboratoriów ośrodka badawczego o wysokim potencjale w skali krajowej i międzynarodowej,
 • lepsze powiązanie oferty badawczej z oczekiwaniami sektora przedsiębiorstw i gospodarki opartej na wiedzy,
 • wzrost znaczenia polskich jednostek badawczo-rozwojowych na świecie.
Celami polityki edukacyjnej, w które wpisuje się CMR są:
 • wspieranie rozwoju kadry nauczającej i klinicznej przez doskonalenie umiejętności badawczych i rozwojowych, promowanie i premiowanie innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej,
 • poszerzanie autonomii szkół i placówek naukowych, poszerzanie ich różnorodności, promowanie nowatorskich rozwiązań badawczo-rozwojowych,
 • dostosowanie ofert kształcenia do potrzeb rynku pracy i kierunków rozwoju miasta,
 • wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla realizacji zadań naukowo-badawczych, rozwijanie współpracy z partnerami europejskimi.

CMR będzie realizowało te cele poprzez poszerzenie działalności nauko-badawczych możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik badawczych oraz nowatorskich rozwiązań. Pozwoli to na znaczne:

 • zwiększenie jakości i zakresu proponowanych działań naukowo-badawczych,
 • wzrost liczby osób nabywających umiejętności korzystania z aparatury w ramach prowadzonych badań,
 • wzrost liczby osób wykorzystujących wiedzę zdobytą w Centrum na rynku pracy.

Wzrost liczby projektów badawczych krajowych i międzynarodowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczo-rozwojowej pozwoli na wykonywanie większej liczby prac magisterskich, inżynierskich i doktorskich, w oparciu o unikatowe zaplecze naukowo-badawcze Centrum, co pozwoli na rozwój naukowy oraz

doskonalenie umiejętności badawczych i kadr naukowych podnosząc tym samym poziom wiedzy i umiejętności w regionie.

3. planowane efekty:

 • Zwiększenie inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju;
 • Zwiększenie liczby naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej;
 • Zwiększenie liczby projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej;
 • Zwiększenie liczby przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej;