Dyrektor Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW, prof. dr hab. Zdzisław Gajewski w Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, Dyrektor Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW został powołany w skład Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach.

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach (KKE) jest niezależnym zespołem eksperckim, działającym na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. KKE pełni funkcję komitetu krajowego ds. ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, przewidzianego w przepisach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.

Do zadań KKE należy w szczególności formułowanie opinii w sprawach ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, jak również opracowywanie dobrych praktyk w tym zakresie, udostępnianie informacji o metodach alternatywnych, współpraca z Komisją Europejską i wymiana informacji z właściwymi organami innych państw członkowskich UE.

Ponadto, KKE jest organem właściwym do rozpatrywania odwołań od uchwał lokalnych komisji etycznych w sprawie udzielania zgód na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach. KKE jest również odpowiedzialna za dokonanie wyboru członków lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach.

W skład KKE wchodzi 15 członków, z których:

  • 9 reprezentuje nauki biologiczne, farmaceutyczne, medyczne, rolnicze lub weterynaryjne i posiada co najmniej stopień naukowy doktora oraz posiada wiedzę lub doświadczenie w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych,
  • 3 reprezentuje nauki humanistyczne lub społeczne, w szczególności z zakresu filozofii, etyki i prawa,
  • 3 reprezentuje organizacje społeczne, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.

Przewodniczącego i członków KKE powołuje na 4-letnią kadencję Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego.