Centrum Medycyny Translacyjnej

Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW łączy w sobie trzy ważne ośrodki badawcze, których celem jest prowadzenie nowatorskich analiz z pogranicza medycyny weterynaryjnej i medycyny – Weterynaryjne Centrum Badawcze, Centrum Badań Biomedycznych, Centrum Medycyny Regeneracyjnej SGGW. Dyrektorem nowej jednostki – Centrum Medycyny Translacyjnej – został prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, pomysłodawca i kierownik wszystkich projektów: Weterynaryjnego Centrum Badawczego SGGW, Centrum Badań Biomedycznych SGGW oraz Centrum Medycyny Regeneracyjnej SGGW.

Weterynaryjne Centrum Badawcze

Weterynaryjne Centrum Badawcze zostało sfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I. „Tworzenie Warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działanie 1.1. Wzmocnienie Sektora Badawczo – Rozwojowego. Całkowity koszt zakupionej aparatury wyniósł blisko 15 mln. zł. brutto. 85% pochodziło ze środków UE, a 15% z rezerwy Celowej Budżetu Państwa.
Jest to zespół laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę. Weterynaryjne Centrum Badawcze SGGW prowadzi badania podstawowe zmierzające do rozwiązywania aktualnie istotnych problemów badawczych w zakresie nauk biomedycznych i medyczno-weterynaryjnych oraz badania o charakterze wdrożeniowym.

http://www.sggw-wcb.pl/

Badań Biomedycznych

W 2015roku w SGGW powstało Centrum Badań Biomedycznych
Na uruchomienie ośrodka uczelnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 mln zł, w ramach RPO WM 2007-2013. Dofinansowanie pozwoliło na stworzenie nowego i zmodernizowanie obecnego laboratorium Kliniki Chorób Koni oraz na zakup unikatowej aparatury naukowo-badawczej. Dzięki temu możliwe było przeprowadzanie badań chorób i schorzeń niosących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego. Badania naukowe są prowadzone na zwierzętach z zachowaniem wszelkich norm etycznych.  W nowoczesnych laboratoriach prowadzone są innowacyjne badania z pogranicza weterynarii i medycyny.

http://www.cbb.sggw.pl/

CENTRUM MEDYCYNY REGENERACYJNEJ:
W lipcu 2018 roku decyzją zarządu województwa mazowieckiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otrzymała ponad 66,6 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 na utworzenie Centrum Medycyny Regeneracyjnej (CMR) i zakup nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej, która umożliwi rozwój innowacyjnych badań w obszarze nauk klinicznych, fizjologicznych oraz zaawansowanej medycyny regeneracyjnej. Całkowita wartość projektu to ponad 87,8 mln zł. CMR jest projektem wpisanym do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.
Inwestycja polega na budowie nowych laboratoriów oraz adaptacji istniejących pomieszczeń (rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku) dla celów Centrum Medycyny Regeneracyjnej, a tym samym utworzeniu zintegrowanego zespołu laboratoriów wyposażonych w innowacyjną aparaturę do badań na zwierzętach. W CMR realizowane będą nowoczesne projekty z pogranicza medycyny i weterynarii, zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą „jeden świat – jedno zdrowie”, w zakresie fizjologii i patofizjologii chorób, badania chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego oraz nowatorskie badania z zakresu wysoko wyspecjalizowanej medycyny regeneracyjnej, odpowiadające najwyższym światowym standardom.