Nabór do Szkoły Doktorskiej Medycyny Translacyjnej

https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/wspolna-szkola-doktorska

Wspólna Szkoła Doktorska

Dyrektor Szkoły Kształcenia Doktorantów, Dziekan
dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

Zastępca Dyrektora Szkoły Kształcenia Doktorantów, Prodziekan
dr hab. n. med. Monika Duda, prof. CMKP 

Kontakt:
szkola.doktorska@cmkp.edu.pl
ul. Marymoncka 99/103 pok. 412 (IV piętro)

dr Natalia Mroczek
tel. 22-5693-824
natalia.mroczek@cmkp.edu.pl

Teresa Gdak
tel. 22-5693-825
teresa.gdak@cmkp.edu.pl

SZKOŁA DOKTORSKA MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

„Bench to Bedside – B 2 B 4 PhD”

W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego została powołana Wspólna Szkoła Doktorska  o profilu „Diagnostyka, modelowanie i leczenie chorób człowieka od genu do kliniki” pod nazwą Szkoła Doktorska Medycyny Translacyjnej , jako zorganizowana forma kształcenia doktorantów mającą charakter interdyscyplinarny, prowadzoną wspólnie przez następujące podmioty, w następujących dyscyplinach:

1.      Nauki medyczne:

o       Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

o       Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

o       Instytut Hematologii i Transfuzjologii

o       Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

2.      Nauki biologiczne:

o       Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 

3.      Inżynieria biomedyczna:

o       Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

4.      Weterynaria

o       Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

§       Centrum Medycyny Translacyjnej

§       Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Rekrutacja

Rekrutacja

REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

Rok akademicki 2022/2023

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA W DNIU 09 WRZEŚNIA 2022 R.
Termin egzaminu rekrutacyjnego: 20-21 września 2022

Dokumenty należy wysyłać na adres:
Szkoła Kształcenia Doktorantów ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
lub w formie elektronicznej na adres mailowy: szkola.doktorska@cmkp.edu.pl

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego

Tytuł projektu: Znaczenie transportera glutaminy SAT1 dla utrzymania homeostazy glutaminianergicznej/ GABAergicznej: implikacje dla zaburzeń lęku.

Opiekun projektu: Prof. Magdalena Zielińska

Opis projektu

Tytuł projektu: Mechanizmy zależnej od uszkodzenia mitochondriów aktywacji układu immunologicznego w eksperymentalnych modelach choroby Parkinsona. Rola zaburzeń funkcji Parkiny.

Opiekun projektu: Prof. Agata Adamczyk

Opis projektu

Tytuł projektu: Rola glutaminazy typu wątrobowego (GAB) w glioblastoma.

Opiekun projektu: Dr hab. Monika Szeliga

Opis projektu

Tytuł projektu: Ocena roli procesu autofagii w komórkach oligodendrocytarnych w rozwoju uszkodzeń istoty białej w modelu okołoporodowego hipoksyjno-ischemicznego uszkodzenia mózgu.

Opiekun projektu: Dr hab. Joanna Sypecka

Opis projektu

Tytuł projektu: Mitochondria jako cel terapeutyczny w okołoporodowym uszkodzeniu istoty białej mózgu: rola procesu mitofagii w komórkach oligodendrocytarnych.

Opiekun projektu: Dr hab. Joanna Sypecka

Opis projektu

Tytuł projektu: Wpływ glukoneogenezy na funkcje podocytów w warunkach normoglikemii i hiperglikemii.

Opiekun projektu: Dr hab. Dorota Rogacka

Opis projektu

Dokumenty rekrutacyjne | Recruitment documents

Podanie  |  Application form

Kwestionariusz osobowy kandydata  |  Recruitment Questionnaire for Applicants

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  |  Consent to the processing of personal data  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  |  Information on the processing of your personal data

·       Życiorys naukowy z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych

·       Kserokopia dyplomu ze studiów I i II stopnia (lub podanie terminu planowanej obrony)

·       Suplementy do dyplomu zawierające średnią ocen uzyskanych w toku kształcenia na studiach I i II stopnia

Dokumenty należy wysyłać na adres:
Szkoła Kształcenia Doktorantów ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
lub w formie elektronicznej na adres mailowy: szkola.doktorska@cmkp.edu.pl

Program kształcenia

Program kształcenia

Program kształcenia | Educational program

Program kształcenia we Wspólnej Szkole Doktorskiej  |  Curriculum

Program zajęć

język angielski od 22.03.2022 r.

GRUPA I – wtorek (13:00 – 14:30)

GRUPA II – piątek (16:00-17:30)

14.03.2022-18.03.2022 r. „Metody statystyczne w naukach eksperymentalnych i medycznych”- część praktyczna.godz. 15-18, Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP: ul. Kleczewska 61/63, Sala Komputerowa
dr n. med. Paulina Wieszczy

21.02.2022-25.02.2022 r. Metody statystyczne w naukach eksperymentalnych i medycznych– część teoretyczna.
godz. 15-18, Dom Nauki, ul. Schroegera 82, Sala S2
dr n. med. Paulina Wieszczy

07.12.2021 i 14.12.2021 r. „Narzędzia i bazy niezbędne w pracy młodych naukowców” Łukasz Smoliński/Marzena Giers-Fidler/Marta Święćkowska

09.11.2021-23.11.2021 r. „Aspekty prawne w badaniach naukowych
dr n. prawnych, lek. Iwona Wrześniewska-Wal

19.10.2021-30.11.2021 r. “Aspekty etyczne i prawne w badaniach naukowych
prof. dr hab. Paweł Łuków

Sylabus – statystyka w badanich naukowych

Wykłady obowiązkowe dla dyscypliny nauki medyczne/fakultatywne dla dyscypliny nauki biologiczne.

Lista wykładów

Akty prawne

Akty prawne | Legal acts

Regulamin Wspólnej Szkoły Doktorskiej  |  Regulations

Umowa o utworzeniu Szkoły Doktorskiej Medycyny Translacyjnej

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym

Regulamin Samorządu Doktorantów

Ocena śródokresowa

Imię i Nazwisko

WYNIK OCENY

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

MAGDALENA DUTSCH WICHEREK

POZYTYWNY

ANNA MACIOS

POZYTYWNY

ALEKSANDRA OPALA

POZYTYWNY

ALEKSANDRA BUDNICKA-BORKOWICZ

POZYTYWNY

ALDONA JEZNACH

POZYTYWNY

PAWEŁ KOSIK

POZYTYWNY

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN

ZUZANNA FRYDZIŃSKA

POZYTYWNY

ANASTASIYA VASILEVSKAYA

POZYTYWNY

JUSTYNA PIOTROWSKA

POZYTYWNY

MAGDALENA WRONA

POZYTYWNY

TUGULDUR ENKHBAATAR

POZYTYWNY

SUCHIMITA MASANTA

POZYTYWNY

INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM. M. MOSSAKOWSKIEGO

PATRYCJA KAPLIŃSKA

POZYTYWNY

KLAUDIA KIEL

POZYTYWNY

MARTYNA PODGAJNA

POZYTYWNY

KLAUDIA RADOSZKIEWICZ

POZYTYWNY

KAROLINA ZIĄBSKA

POZYTYWNY

ALEKSANDRA WĘDZIŃSKA

POZYTYWNY

MARTA MATUSZEWSKA

POZYTYWNY

Wynik oceny śródokresowej jest jawny na podstawie art. 202 pkt.3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1668)