Dyrektor Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW, prof. dr hab. Zdzisław Gajewski członkiem zespołu doradczego ds. Infrastruktury Badawczej

Dz.Urz.MEiN.2022.81

Akt jednorazowy

Wersja od: 31 sierpnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:

§  1. 

W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej (Dz. Urz. MNiSW poz. 16, 26 i 70, z 2020 r. poz. 29 oraz Dz. Urz. MEiN z 2021 r. poz. 86 oraz z 2022 r. poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:

1)

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się, na okres od dnia 4 lutego 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r., Zespół doradczy do spraw infrastruktury badawczej, zwany dalej „zespołem”.”;

2)

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Wilde Krzysztof;

2) członkowie:

a) Bąk-Badowska Jolanta,

b) Czarnul Paweł,

c) Dębski Hubert,

d) Gajewski Zdzisław,

e) Gamian Andrzej,

f) Grabowski Ireneusz,

g) Kalinowski Leszek,

h) Kitowski Jacek,

i) Kolano-Burian Aleksandra,

j) Ławecka Dorota,

k) Matwiejuk Jarosław,

l) Moszura Tomasz,

m) Rutkowski Jarosław,

n) Ruzik Lena,

o) Sawosz-Chwalibóg Ewa,

p) Skoczko Iwona,

q) Smółka Krzysztof,

r) Staniszewska Magdalena,

s) Strub Daniel,

t) Szafran Bartłomiej,

u) Szczerek Marian,

v) Szubrycht Tomasz,

w) Walczak Krzysztof,

x) Wnuk Maciej,

y) Wójtowicz Michał,

z) Wyrzykowski Roman.”;

3)

w § 3 w pkt 4 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) ocena raportów końcowych, prezentujących osiągnięte wyniki przeprowadzonych badań naukowych i ich powiązania z procesem dydaktycznym, rozwojem kadry naukowej oraz otoczeniem społecznogospodarczym, przez jednostki, o których mowa w art. 238 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm. 3 ).”.

§  2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117

i 1459.

3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 39 i 534, z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086, z 2021 r. poz. 1630 i 2232 oraz z 2022 r. poz. 1010 i 1117.